Σημάνσεις Προϊόντων: Διαμόρφωση (edit) εγγραφής


  • ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Για να διαγράψουμε μια υπάρχουσα εγγραφή επιλέγουμε το εικονίδιο bin. (βλ. εικόνα 1, πορτοκαλί τετράγωνο)
  • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Για να επεξεργαστούμε τα στοιχεία μίας υπάρχουσας εγγραφής επιλέγουμε το εικονίδιο διαμόρφωσης / edit. (βλ. εικόνα 1, κόκκινο τετράγωνο)

 


.:
εικόνα 1:.


Η επιλογή της ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ανοίγει μια σελίδα με τρία Tabs: 3.a. Βασικά Στοιχεία , 3.b. Γλώσσες, 3.c. Ομάδες Χρηστών.

3.a. Βασικά Στοιχεία: Στο tab αυτό εισάγονται τα βασικά περιγραφικά στοιχεία της εγγραφής. Με αυτή την επιλογή δινέται στο χρήστη η δυνατότητα να επεξηγήσει συνοπτικά και αναλυτικά την εγγραφή (Τρόπος Αποστολής. Τα πεδία πρός συμπλήρωση είναι Κωδικός, Image, Μεγάλη Φωτογραφία, Χρώμα, Εμφάνιση στην Αρχική (ενεργό/ανενεργό), Σειρά εμφάνισης στην Αρχική, Αρ. Προϊόντων στην Αρχική, Πηγή Datasource. (βλ. εικόνα 2)
.:εικόνα 2:.


3.
b. Γλώσσες: Στο tab αυτό ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει το Κείμενο (Ελληνικά, Αγγλικά) της εγγραφής. (βλ. εικόνα 3).:
εικόνα 3:.

 

3.c. Ομάδες Χρηστών: Στο tab αυτό ο χρήστης ορίζει τις Ομάδες Χρηστών.

Στον δεξιό πίνακα υπάρχουν όλες οι ανενεργές Ομάδες Χρηστών ενώ στον αριστερό πίνακα είναι οι ενεργές για τη συγκεκριμένη εγγραφή. Για να ορίσουμε ομάδες χρηστών επιλέγουμε τις επιθυμητές από τον δεξιό πίνακα και με διαδικασία Drag & Drop τις μεταφέρουμε στον αριστερό πίνακα. (βλ. εικόνα 4)
.:εικόνα 4:.


Για όλες τις ενέργειες που περιγράφονται παραπανω, ο Χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα γενικά κουμπιά του module προκειμένου να αποθηκεύσει και να κλείσει, να αποθηκεύσει ή να ακυρώσει τις αλλαγές που μπορεί να έχει κάνει. (βλ. εικόνα 5).:
εικόνα 5:.